Innkalling til årsmøte i Norsk Hærmannsforbund av 29. juli 1995

Sted: Stiklestad Nasjonale kulturhus

Tidspunkt: 29. juli 2023 kl 16:00

 • Vanlige årsmøte saker
  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av møteleder og referent
  • Valg av to personer til signatur av årsmøteprotokoll
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Valg
  • Innkommende saker (må være sendt inn til styret senest 26. juli 2023)

 

Protokoll fra Årsmøte

 

 NORSK HÆRMANNSFORBUND AV 29. JULI 1995

 

 

Protokoll fra Årsmøte i Norsk Hærmannsforbund 2023

Sted: Stiklestad

Tid: 29.juli 2023

 

Til stede:

Thomas A. Lyng Olav Tømmerås
Maren Helene Myran Inga Irene Brøndbo
Marianne Varslot Bjørn M. Bergsveen
Håvard Kjesbu Hanne M. Krogstad
Marianne K. Sand Johannes P. Skjerve
Lucas S. Green Knut Okkenhaug
Bjørn E. Søderstrøm Trond Ole Moksnes
Ole Johan Bergseth Didrik Austmo Pedersen
Rolf E. Lyng Ingvar Aasen
Janne E. Risvik Håkon Okkenhaug
Kjell Løvik Einar Martin Mortensen
Terje Rennemo Ola Johan Løveng
Anne Sofie Eriksen Ruben Musum Stangvik
Erlend Hedegart Gunnar Gusted

 

 

Velkommen fra Hærsjef, Thomas A. Lyng.

Gjennomgang av sakliste.

 

 1. Godkjenning av innkallelse

 

Vedtak: Enstemmig godkjent

 

 

 1. Konstituering

 

Møteleder: Thomas A. Lyng

Referent: Maren Helene Myran

Signere protokoll: Ruben Musum Stangvik & Erlend Hedegart

 1. Årsmelding

 

Leder og NK har vært i spelnemdsmøter og jobbet for å få gjennom saker for hæren.

Det ble ikke Jul igjen i fjor, da hæren ikke ble spurt om å delta. Var også planlagt å bli med på Fakkelnakka i Levanger, men den ble avlyst pga. storm.

Den største saken vi har jobbet med er rekruttering, som har pågått gjennom hele perioden fra jul til nå. Det virker som noe har lyktes da det var mange nye i hæren under årets Spel.

 

Kommentar 1: Det var mer samarbeid mellom de ulike grupperingene på scenen, og utenom i år enn tidligere.

 

Kommentar 2: Det ble avtalt flere felles sosiale eventer som ikke ble gjennomført ila. Spelperioden. Detter kan være greit å tenke over til neste år.

 

 

 1. Regnskap

 

Regnskapet ble vist til forsamlingen og gått gjennom.

Revisors rapport = regnskapet godkjent.

 

Vedtak: Regnskapet for 2022 ble enstemmig godkjent

 

 

 1. Valg av styre

 

Personal offiser: Lars-Håkon Wigen

Leder:                   Marianne Varslot

             Styremedlem:     Håvard Kjesbu
                                           Maren Myran
                                           Thomas Lyng
                                           Kjell Løvik

Vara:                     Sander Mandelid
                                           Marianne Sand
                                           Yngvar Aasen

Revisor:                Håkon Okkenhaug

 

Vedtak: Enstemmig valgt

 

 1. Innkomne saker

 

Vedtekstendring

 

 • Vedtektene sier:

Vedtektsendringer skal sendes inn innen 26. juli. De krever 2/3 dels flertall blant de frammøtte for å bli godkjent.

 

 

 1. Hirdens sjef (Stallaren) skal ha fast plass i styret og velges av hirden, ikke av årsmøtet.

 

 

Dagens tekst: Endringsforslag:
 

§ 9 Styret

NHF har et styre bestående av hærsjef som også er styreleder. Troppssjefer fungerer som styrets medlemmer. NK troppsbefal har møte og talerett på alle styrets møter. Styret oppnevner nestleder. Styret holder møter når styreleder eller et flertall av styremedlemmene ønsker det. 

 

 

§ 9 Styret

NHF har et styre bestående av hærsjef som også er styreleder. Troppssjefer fungerer som styrets medlemmer.I tillegg har hirdens sjef (Stallaren) fast plass i styret med alle rettigheter. Stallaren velges av hirden. NK troppsbefal har møte og talerett på alle styrets møter. Styret oppnevner nestleder. Styret holder møter når styreleder eller et flertall av styremedlemmene ønsker det. 

 

 

 

Forslagsstiller: Torbjørn Lilleby.

 

Begrunnelse fra forslagsstiller:

 

For å styrke kontakten mellom Hirden og styret er det viktig at Hirdens sjef har fast plass i styret, og at man ikke er avhengig av at noen av hirdens medlemmer velges på årsmøtet. Det er hirden som selv utnevner sin sjef.

 

Vedtak: Enstemmig godkjent

 

 

 

 

 1. Stemmerettsbegrensning i årsmøtet, der bare de som har vært aktive i år og de fire foregående årene har stemmerett.

 

 

Dagens tekst: Endringsforslag:
 

§ 4 Medlemmer.

Alle som har deltatt som hærmenn eller skjoldmøyer i Spelet om Heilag Olav er medlemmer av NHF. Medlemskap og stemmerett er permanent.

 

 

§4 Medlemmer.

Alle som har deltatt som hærmenn eller skjoldmøyer i Spelet om Heilag Olav er medlemmer av NHF. Medlemskap er permanent. Det er bare personer som har deltatt i årets spel eller en av oppsetningene de fire foregående år som har forslags- og stemmerett.

 

§ 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskap

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøtet.

 

§ 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskap

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte med talerett. Bare medlemmer som har deltatt i årets spel eller en av oppsetningene de fire foregående år, har forslags- og stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøtet.

 

§ 6 Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste organ. I de årene spelet arrangeres bør årsmøte legges til 29. juli, men i spelfrie år forsøkes det å sette opp årsmøte så nært opp til 29. juli som praktisk mulig. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall (minst halvparten) av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Innkalling kunngjøres på NHFs nettsider og sosiale medier.

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest en uke før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest to dager før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

Sittende styre fungerer som valgkomite og gir innstilling til valg på årsmøte.

 

§ 6 Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste organ. I de årene spelet arrangeres bør årsmøte legges til 29. juli, men i spelfrie år forsøkes det å sette opp årsmøte så nært opp til 29. juli som praktisk mulig. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall (minst halvparten) av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Innkalling kunngjøres på NHFs nettsider og sosiale medier.

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest en uke før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest to dager før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

Sittende styre fungerer som valgkomite og gir innstilling til valg på årsmøte.

 

 

 

Forslagsstiller: Håkon Okkenhaug.

Begrunnelse fra forslagsstiller:

 

Alle vedtekter bør lages i fredstid, men beregnet på krigstid. I dag er kriteriet for å være medlem at du en eller annen gang har vært med i spelet. Det gjør at mengden medlemmer som er inaktive over tid blir langt større enn aktive medlemmer.

 

Det er etter min mening de aktive medlemmene som bør ha størst påvirkning på organisasjonens utvikling. Derfor bør vedtektene endres slik at inaktive medlemmers påvirkning begrenses.

 

Vedtak: Enstemmig godkjent

 

 

Ruben Musum Stangvik

 

Erlend Hedegart

Erlend Hedegart