Spelet om Heilag Olav

“Spelet om Heilag Olav” er en dramatisering av det som skjedde på gården Sul dagene før slaget på Stiklestad i året 1030.  Stykket er skrevet av Olav Gullvåg, og Paul Okkenhaug har komponert musikken.

Spelet utvikles fra år til år og har et magisk grep på sitt publikum. Til nå over 720 000 personer sett forestillingen om Olav Haraldssons fall på Stiklestad, Nordens største og eldste friluftsteater. Det har vært spel på Stiklestad siden 1954.

Om lag 700 personer er involvert i og omkring forestillingen. Profesjonelle skuespillere står på scenen sammen med amatører. Orkesteret er også sammensatt av profesjonelle og amatører.

Andre aktører er kor, statister og et stort frivillig apparat.

“Spelet om Heilag Olav” blir fremført på selve slagstedet, Stiklestad, der Olav Haraldsson falt i 1030. Det skjer i et miljø og med en ramme som bare natur, historie og dyktige aktører kan skape. Spelamfiet har sitteplasser til vel 5.500 tilskuere.

Handlingen

Følgende resymé er basert på 2007-utgaven av Spelet:

På garden Sul, i nærleiken av Stiklestad, bur ein fredsam bondefamilie som helst vil dyrke marka si og greie ut med sine private konfliktar og relasjonar aleine. I staden hamnar dei i sentrum for veldige hendingar og striden om makt over land og rike i ei tid der både rett tro og rett side i kampen kunne vere skiljet millom liv og daude.

Bonden, Torgeir Flekk og kona, Gudrid, er glade i kvarandre,men dei bèr på ein løyndom som riv og slit i samlivet deira. Då den yngste dottera deira, Gudrun, er fem år, føder Gudrid eit vanskapt barn, som ikkje har livet sine moglegheiter i seg. Den vesle jenta blir vitne til at gamlekona på garden, Grima, bèr barnet ut i skogen til ein naturleg daude, noko som den gongen var sameineleg med dei heidenske skikkane.

 

Torgeir, som har akseptert den kristne trua, kan aldri tilgi Gudrid for dette, samstundes som ho meiner at inkje anna var mogleg. Under oppveksten blir vesle Gudrun utsett for denne usemja millom foreldra, ofte med store kranglar, og blir eit barn som lengtar etter fred, og som ofte meklar og legg seg i, når konfliktane blir for handgripelege. Den trufaste støtta og hjelpa hennar i slike vanskelege situasjonar er Gammal-Jostein, den blinde faren til Torgeir. Han fortelsegn frå gammal tid og lærer henne songer som ikkje er sameinelege med kristen tru, men som gir henne poetiske visjonar om korleis livet kan levast og bli forstått.

Nokre år seinare, ein sommardag i juli 1030, kjem den store konflikten til garden Sul. Det ryktast at Olav Haraldson er på veg frå Gardariket for å erobre tilbake makta han mista i 1028. Dette liker bøndene dårleg ettersom dei har fått sjølvstende og fridom under ladejarlane. Svogeren til Gudrid, Torgeir Kvistad og sonen Halle, kjem til Sul for å høyre om dei kan få støtte av Torgeir Flekk til å gå mot Olav som no er på veg for å ta tilbake herredømet over landet. Han fortel at ein stor bondehær og mange skip ligg og ventar på slaget som må kome. Torgeir Flekk vel utan omsyn til dette å stå på sida til Olav, og Kvistadbonden og sonen rir derifrå med uforretta sak, Halle endå meir rasande enn faren av di han blir gjort til narr medan han freistar å spele forførar overfor unge Gudrun.

Tormod Kolbrunarskald kjem gåande til fots og fortel folket på Sul at kong Olav er på veg og vil måtte overnatte på garden. Torgeir vil ønskje kongen velkomen, Gudrid nektar å være høveleg mot ein inntrengar som urettkoment vil rive til seg makta over frie bønder. Gudrun går millom i krangelen til foreldra, men lykkast dårleg i å sameine dei.

Olav kjem med ein sliten hær og slår seg ned på tunet. Og medan hæren tar seg til rette og Olav manar mennene sine til kamp, kjem Arnljot Gelline, ein høvding frå Jämtland, og byr fram si støtte. Olav tek imot på det vilkår at Arnljot let seg døype, noko svensken ikkje finn så merkverdig så lengje han får slåst. Krigshissinga og våpengnyet gjer Gudrun uroleg. Ho byrjar å syngje for å finne trøyst i det ho opplever som ein truande situasjon og ho spår at Olav vil kome til å tape slaget.

Olav blir nyfiken på det vevre vesenet som syng så vakkert, men mistenksam av di ho syng songer som ikkje er i tråd med kristen tru. Han får høyre historia om barnet som vart bore ut i skogen, blir opprøyrt og vil straffe alle på garden. Han gir seg først når han forstår at Torgeir er ein kristen mann som byr fram seg sjølv og sine søner som hærmenn. Natta fell på. Hæren kviler. Ved morgongry dreg hæren frå garden for å møte bøndene i kamp på Stiklestad. Medan kvinner og gamle som har vorte igjen på garden ventar, kjem meldinga om at Olav er daud og mange menn er falne.

Det gjekk likevel slik Gudrun hadde spådd. Medan roa senkar seg over Sul kjem seierherrane feiande inn på garden for å leite etter Olavs lik. Og som vinnarar av slag har gjort til alle tider, så tek dei ut seiersrusen og overmotet sitt gjennom å fornedre dei som har stått på feil side i striden. Halle, som tidlegare vart vraka av Gudrun, vil tvinge henne til å danse og underkaste seg, men ho nektar og i raseri høgg han henne ned. Grima, Gammal-Jostein og Gudrid står ribba igjen. Dei som skulle levd er daude.

Spelhistorie

Stykket er en blanding av fri dikting og historiske hendelser bygget på Snorres kongesagaer.

Blant annet er det skapt en intrige om en «utburd» – et vannskapt barn som ble satt ut i skogen for å dø. Denne utburden er kilde til konflikt mellom kone og mann, og den har skapt psykiske problemer for datteren Gudrun. Vi tar del i forberedelsene til selve slaget gjennom scener fra tunet på gården.

Initiativtakeren – lensmann Jon Suul
Lensmann Jon Suul var initiativtaker til Spelet om Heilag Olav. Den opprinnelige idéen var å få til et grensestemne i Sul. Disse planene ble endret, mye fordi stemneplassen på Stiklestad med friluftscenen ble en realitet. Slik fikk vi et olsok-festspel på Stiklestad, med urpremiere den 29. juli 1954.

Forfatteren – Olav Gullvåg
«Verdølane har rett til å føre Spelet fram utan honorar til meg» sa idealisten Olav Gullvåg da han ga Spelet til innbyggerne i Verdal. Det er ikke mange norske diktere som har vist så sterk personlig interesse for sagamotiv som Olav Gullvåg, og få har fått så gode resultater ut av historiske emner som han.

Olav Gullvåg ble født i Trondheim i 1885, og vokste opp i Klæbu. Han startet yrkeskarrieren sin som kontorist. Senere ble han journalist og redaktør av “Norig” og “Gula Tidend”. Fra og med 1929 levde han av å være forfatter. Gullvåg døde i 1961.

Komponisten – Paul Okkenhaug
Paul Okkenhaug er mest kjent for musikken til Spelet om Heilag Olav. Han har også skrevet orkesterverk, kammermusikk, romanser og sanger for kor, komposisjoner for orgel og klaver, dessuten teatermusikk.

I tillegg til å være komponist var Okkenhaug også organist. Dessuten samlet han inn tradisjonsmusikk fra distriktet, og han var en viktig pådriver og inspirator for musikklivet i regionen. Paul Okkenhaug døde i 1975.

Profesjonell dugnad

Rundt 850 personer deltar på ulike måter i «Spelet om Heilag Olav». Kor og orkester gjør musikalske prestasjoner av høy kvalitet, amatørskuespillere, dansere og statister har uvurderlige og viktige oppgaver i spelet, og det frivillige apparatet er en nødvendighet i avviklinga.

Kor og orkester
Koret består av sangere fra ulike kor i regionen, og orkestret er en blanding av profesjonelle musikere og amatører.

Amatørskuespillere

Flere av amatørrollene er store og til dels krevende. Det er en stor inspirasjonå få spille teater sammen med de profesjonelle, og mange har gått videre og gjort det til yrketsitt.

Statistar og danser

Prester, korgutter, drenger, jenter, hærmenn og barn dannar til saman nesten 300 statistar, og det er dei som held stykket saman. Mye moro, lærerike dager og en opplevelse for livet er det man får tiklbake.

Det tekniske apparatet

I tillegg tar et stort teknisk apparat seg av mange praktiske gjøremål. Det er regnet ut at dugnadsinnsatsen i Spelet har et omfang på nesten 11 årsverk! Alle gjør de en stor innsats – for deg.

Spelnemnda – 2011

Spelnemnda er gruppen som rekrutterer, koordinerer og leder hele dugnadsinnsatsen og det frivillige arbeidet.

Følgende personer er med i Spelnemnda i år:
Leif Johannes Sagen – leder
Nils Åge Aune
Petter Bjartnes
Trine Synnøve Hallem
Hanna Kristine Kvålen Sivertsen
Kristin Eriksen
Vegard Forbord
Produksjonsleder 2011: Martin Hynne

Informasjonen er hentet fra nettsidene til Stiklestad Nasjonale Kultursenter.